Company
 

Salgs- og leveringsbetingelser

Medmindre anden skriftlig aftale foreligger, sker enhver leverance på grundlag af følgende salgs- og leveringsbetingelser.
 

§1 Tilbud og ordrebekræftelse

 Tilbud fra Børresen Bådebyggeri I/S. (BB) bortfalder, med mindre der inden 2 uger fra tilbudsdato er fremkommet overensstemmende skriftlig accept til BB.  Såfremt BB ikke har afgivet tilbud, er endelig ordre først indgået ved BB's skriftlige ordrebekræftelse.

 

§2 Leveringstid

Tidspunkt for levering er angivet i tilbud eller ordrebekræftelse. BB's ansvar for det solgte ophører, og risikoen overgår til køberen ved leveringen.

 

§3 Leveringssted og priser

Alle varer leveres ab fabrik BB, Vejle.

Transport fra leveringsstedet sker på købers risiko. Udgift til transport og forsikring mv. fra leveringsstedet sker på købers regning.

Alle ordre under 1.000 kr. ekskl. moms tillægges faktureringsgebyr, p.t. 60,00 kr.. De opgivne priser tillægges den til enhver tid gældende momssats.

 

§4 Betaling

Medmindre andet er aftalt, betales netto kontant ved leveringen. Ved forsinket betaling beregnes morarenter med 1 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstidspunktet.

 

§5 Forsinkelse

Ved forsinkelser, der skyldes, at BB ikke fra sine leverandører har modtaget produkter/råmaterialer, kan køber ikke hæve handlen før 14 arbejdsdage efter, at produkter/råmaterialerne er modtaget til videre forarbejdning hos BB.  Skyldes forsinkelsen ikke manglende levering af produkter/råmaterialer fra leverandører, kan køber kun hæve handlen, hvis køber forinden har givet et skriftligt pålæg om levering med minimum 14 arbejdsdages varsel.  I tilfælde af forsinkelse påtager BB sig intet ansvar.  Dette gælder såvel købers direkte tab som købers indirekte tab i form af driftstab, tidstab, avancetab eller lignende.

 

§6 Mangler

Konstateres der mangler, er BB berettiget til efter eget valg at afhjælpe manglen eller at ombytte de mangelfulde varer.  Køber er i så tilfælde ikke berettiget til at hæve leverancen, ligesom køber ikke kan kræve erstatning for eventuelle følgeskader i anledning af den konstaterede mangel. BB's pligt til afhjælpning eller ombytning omfatter ikke mangler, der skyldes overbelastning, unormalt slid eller forkert montering. Pligten til afhjælpning eller ombytning bortfalder ligeledes, såfremt køber selv eller via tredjemand foretager indgreb/ændringer i det leverede, eller køber ikke overholder sine betalingsforpligtelser. Afhjælpning eller ombytning skal ske på BB's fabrik. Transport af mangelfulde varer til og fra fabrikken sker for købers egen regning og risiko.

 

§7 Reklamation

Køber er forpligtet til straks grundigt at undersøge det leverede. Reklamation over eventuelle synlige mangler ved det leverede;  herunder reklamation for ikke leveret tilbehør eller forkert leverance; skal være BB i hænde inden 14 dage efter leveringen. Reklamation over øvrige mangler ved det leverede skal være BB i hænde inden ét år efter leveringen

 

§8 Produktansvar

BB er ansvarlig for skade på person eller ting i henhold til produktansvarsloven. Såfremt der sker skade på ting, som er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse, ydes der ikke erstatning. BB påtager sig i intet tilfælde ansvar for driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

§9 Værneting og retsregler

Som værneting for enhver tvist vedrørende leverancer foretaget af BB aftales Sø¸- og Handelsretten i København. Tvistligheder skal afgøres efter dansk ret, og således at den danske købelov tillige gælder ved internationale leverancer.

Børresen Bådebyggeri - Dampskibsvejen 10 - 7120 Vejle Øst - Tlf. +45 75 82 59 00 - E-Mail : bb@borresen.com

 Home    Sitemap  Foretrukne
Shop   Contact